کارکنان


کارکنان

رئیس امور عمومی

عباس سرزهی

شماره تماس :31136374

کارشناس مالی و تحصیلات تکمیلی
مهین نصرآبادی شماره تماس: 31136376
مسئول حوزه ریاست

زهره کیخا

شماره تماس : 31136371

کارشناس پژوهشی

مهری مبینی

شماره تماس : 31136376

مسئول مرکز کامپیوتر

شماره تماس : 31136393

مسئول آموزش دانشکده

میترا پاک

شماره تماس : 31136394

کارشناس گروه ریاضی

مهدیه پردل قاسمی

شماره تماس : 31136394

کارشناس گروه علوم کامپیوتر

زهرا زارع نژاد

شماره تماس : 31136375

کارشناس گروه آمار

فاطمه راشکی

شماره تماس : 31136392

مسئول دبیرخانه
بایگان و متصدی امور دفتری

رضا میری

شماره تماس : 31136374

نیروی خدماتی

حسین اسداللهی

نیروی خدماتی

نادر سرگلزایی