کارکنان


کارکنان

رئیس امور عمومی

حسینعلی نیکبخت

شماره تماس :31136374

مسئول حوزه ریاست

عباس سرزهی

شماره تماس : 31136371

کارشناس مالی و تحصیلات تکمیلی

منصوره سارانی

شماره تماس : 31136376

کارشناس پژوهشی

مهری مبینی

شماره تماس : 31136376

کارشناس مرکز کامپیوتر

زهره کیخا

شماره تماس : 31136393

مسئول آموزش دانشکده

میترا پاک

شماره تماس : 31136394

کارشناس گروه ریاضی

مهدیه پردل قاسمی

شماره تماس : 31136394

کارشناس گروه علوم کامپیوتر

زهرا زارع نژاد

شماره تماس : 31136375

کارشناس گروه آمار

فاطمه راشکی

شماره تماس : 31136392

مسئول دبیرخانه

زری رخشانی

بایگان و متصدی امور دفتری

محمد مهدی رخشانی

شماره تماس : 31136374

نیروی خدماتی

حسین اسداللهی

نیروی خدماتی

نادر سرگلزایی