موزه جانور شناسی و گارگاه تاکسیدرمی


موزه جانور شناسی و گارگاه تاکسیدرمی

موزه جانور شناسی و کارگاه تاکسیدرمی

جهت برگزاری درس : آزمایشگاه جانور شناسی - آزمایشگاه زیست جانوری

آزمایشات:

  • مطالعه میکروسکوپی و ساختمان بیرونی و درونی ( پروتوزوآها –بی مهرگان- مهرداران)
  • مطالعه ماکروسکوپی ساختمان بیرونی و درونی و تشریح (بی مهرگان- مهرداران)

دستگاه های موجود:

  • دستگاه فرز مدل ۱۸۲
  • میکروسکوپ
  • استریوسکوپ
  • دستگاه جوشکاری
  • دریل جوش کامل با جعبه
  • یخچال فریزر صندوقی
  • کمپرسور بادی