آزمایشگاه سنگ شناسی


آزمایشگاه سنگ شناسی

این آزمایشگاه در دانشکده ادبیات طبقه همکف و روبروی آزمایشگاه زبان و ادبیات عرب قرار دارد و در آن واحدهای عملی دروس بلورشناسی (هندسی و نوری)، کانی شناسی، سنگ شناسی آذرین، دگرگونی و سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی اقتصادی و مینرالوژی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری برگزار می شود.

این آزمایشگاه مجهز به تعداد ۱۲ دستگاه میکروسکوپ پلاریزان المپیوس، ۵ دستگاه میکروسکوپ عبوری - انعکاسی و ۱۰ دستگاه میکروسکوپ زایس می باشد. همچنین دارای یک دستگاه میکروسکوپ آموزشی با سیستم تصویری می باشد و تعداد فراوانی نمونه های سنگی در مقیاس دستی، نمونه های چوبی بلورهای هندسی، نمونه های کانی شناسی، مقاطع مختلف و ماکت های آموزشی می باشد.