درباره دانشکده


زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد. 
پس از آن در سال 1368 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تأسیس گردید و در سال 1372 گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و در سال 1376 گرایش روانشناسی عمومی به عنوان یک گروه مستقل به مجموعه اضافه گردید. 
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1372 در دانشگاه تربیت معلم تأسیس شده بود.
 در سال 1382 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اخذ گردید و دانشجو پذیرفته شد. در سال 1386 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اخذ گردید.

در سال 1394 گرایش تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش را در مقطع کارشناسی ارشد دایر نمود

و با جذب دانشجو در رشته روان شناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1394 فعالیت های این گروه گسترش یافت .


در حال حاضر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای 4گروه آموزشی ( علوم تربیتی- آموزش و پرورش  ، علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، روانشناسی ، علوم ورزشی ) می باشد.


*    گروه علوم تربیتی 
        •    مقطع کارشناسی : رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش
        •  مقطع کارشناسی ارشد: رشته تحقیقات آموزشی ، رشته روانشناسی تربیتی

  • مقطع کارشناسی: رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
  •  مقطع کارشناسی ارشد :  رشته مدیریت آموزشی ، رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

*    گروه روانشناسی
       •    مقطع کارشناسی: رشته روانشناسی
       •    مقطع کارشناسی ارشد : رشته روانشناسی عمومی

*    گروه علوم ورزشی
       •    مقطع کارشناسی : رشته علوم ورزشی
       •    مقطع کارشناسی ارشد : رشته فیزیولوژی  ورزشی محض ، رشته فیزیولوژی ورزشی کاربردی