آنتن


آنتن

آزمایشگاه آنتن

1- آشنایی با دستگاه های تحلیل گر طیف و دستگاه های مولد سیگنال

2- آشنایی با آنتن های روزنه ای و اندازه گیری مشخصات آنها

3- آشنایی با آنتن های مارپیچ و اندازه گیری مشخصات آنها

4- آشنایی با آنتن های آرایه ای و اندازه گیری مشخصات آنها