ارتباط با دانشکده


ارتباط با دانشکده

       

زاهدان: خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
تلفن: ۳۱۱۳۶۵۴۴ - ۰۵۴
دورنگار: ۳۳۴۴۷۹۰۸ - ۰۵۴
کدپستی: ۹۸۱۶۷۴۵۵۶۳
صندوق پستی: ۱۶۱ - ۹۸۱۶۴

 

جهت تسهیل ارتباط با مسئولین آموزش دانشکده برق و کامپیوتر، اگر موفق به برقراری تماس تلفنی با این عزیزان نشدید می توانید از طریق آدرس های زیر ارتباط برقرار نمائید:

معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر:

 دکتر پوریا جعفری                                                                                                    تلفن تماس: 31136542 054

                                                                                                          پست الکترونیک: pjafari@ece.usb.ac.ir

 

مدیر گروه های برق (مهندسی الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات):

دکتر سید حامد ترابی                                                                                              تلفن تماس: 31136556 – 054

                                                                                                 پست الکترونیک: hamed.torabi@ece.usb.ac.ir

دکتر حمیده دشتی خویدکی                                                                                      تلفن تماس:  31136553 054

                                                                                                          پست الکترونیک: h.dashti@ece.usb.ac.ir​

 

مدیر گروه های کامپیوتر( مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات):

دکتر معصومه رضائی                                                                                                 تلفن تماس: 31136538  054

                                                                                                         پست الکترونیک:  mrezaei@ece.usb.ac.ir

دکتر احمد بختیاری شهری                                                                                         تلفن تماس: 31136559 054

                                                                                                       پست الکترونیک: bakhtiyari@ece.usb.ac.ir

 

رئیس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر:

خانم مهندس مهری تازه رو                                                                                         تلفن تماس: 31136543 054

                                                                                                       پست الکترونیک: education@ece.usb.ac.ir

کارشناس آموزشی رشته مهندسی برق:

خانم زهرا هزاره ئی                                                                                                   تلفن تماس: 31136551 054

                                                                                            پست الکترونیک: @ece.usb.ac.ircommunication

کارشناس آموزشی دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر:

خانم مدینه پیری                                                                                                      تلفن تماس: 31136555  054

                                                                                                       پست الکترونیک: computer@ece.usb.ac.ir

کارشناس آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی کامپیوتر:
خانم حمیده ناروئی                                                                                                 تلفن تماس: 31136560 – 054
                                                                                                                      پست الکترونیک: it@ece.usb.ac.ir