اساتید برتر پژوهشی و فناوری


اساتید برتر پژوهشی و فناوری

پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر مجتبی شهرکی سال 1402
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر فرحناز مهنا
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر سید مسعود برکاتی سال 1401
مجری طرح صنعتی برگزیده دکتر شهرام مهنا
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر فرحناز مهنا سال 1400
پژوهشگر برتر دانشکده  دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی سال 1399
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر سید مسعود برکاتی
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر جواد احمدی شکوه
فناور رتبه سوم دانشگاه دکتر هنگامه کشاورز
پژوهشگر برتر دانشکده دکتر سید سعید توکلی افشاری سال 1398
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر سید مسعود برکاتی
فناور رتبه اول دانشگاه دکتر سید مسعود برکاتی
پژوهشگر برتر دانشکده دکتر جواد احمدی شکوه سال 1397
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی
پژوهشگر برتر دانشکده دکتر سید سعید توکلی افشاری سال 1396
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر مهدی رضایی
پژوهشگر برتر گروه مهندسی فناوری اطلاعات دکتر نیک محمد بلوچ زهی
فناور برتر دانشگاه دکتر مهری رجائی
پژوهشگر برتر دانشکده دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی سال 1395
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر سید مسعود برکاتی
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر هنگامه کشاورز
پژوهشگر برتر دانشکده دکتر جواد احمدی شکوه سال 1394
پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی
پژوهشگر برتر گروه مهندسی مخابرات دکتر مهری مهرجو