مجری همایش های بین المللی


مجری همایش های بین المللی

ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی عنوان همایش تاریخ برگزاری همایش سمت
1 دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی مهندسی برق

بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و

سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

14 لغایت 16 بهمن  1399

دبیر

کمیته اجرائی

2 دکتر محمود اوکاتی صادق مهندسی برق شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 29 لغایت 30 دی  1400

دبیر

کمیته اجرائی

3 دکتر سیدمسعود برکاتی مهندسی برق شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 29 لغایت 30 دی  1400

دبیر

کمیته علمی