پژوهشگران پسادکتری


پژوهشگران پسادکتری

ردیف گروه استاد میزبان موضوع تحقیق پژوهشگر  ایمیل استاد میزبان
1 مهندسی برق و الکترونیک دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی طراحی و تحلیل آشکار ساز نوری پهن باند خود-تغذیه مبتنی بر پیوندهای نامتجانس مواد دوبعدی دکتر مرتضی جان فزا mansouri@ece.usb.ac.ir
2 مهندسی برق و الکترونیک دکتر سیدمسعود  برکاتی طراحی و ساخت مبدل چندسطحی ماژولار مبتنی بر خازن سوئیچ شونده با استفاده از یک منبع تغذیه ولتاژ دکتر مسعود قدسی smbaraka@ece.usb.ac.ir