فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی


فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

ردیف نام و نام خانوادگی هیات علمی گروه آموزشی کشور مقصد دانشگاه مقصد زمان
1 مهری مهرجو مهندسی مخابرات کانادا تورنتو از مهر 1397 به مدت شش ماه