مخترعین و فناوران برتر دانشکده


مخترعین و فناوران برتر دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی فناور برتر سال
1 دکتر هنگامه کشاورز مهندسی مخابرات فناور رتبه سوم دانشگاه 1399
2 دکتر سیدمسعود برکاتی مهندسی برق و الکترونیک فناور رتبه اول دانشگاه 1398
3 دکتر مهری رجائی مهندسی فناوری اطلاعات فناور برتر دانشگاه 1396