همایش های ملی و بین المللی


همایش های ملی و بین المللی

ردیف عنوان  زمان برگزاری پوستر 
1 شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت 29 و 30 دی 1400
2

بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

و

سیزدهمین کنفرانس مهندسی فناوری فوتونیک ایران

14 الی 16 بهمن 1399