اعضای هیئت علمی

هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1388 1395
احمد بختیاری شهری
مدیر گروه
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1399
نیك محمد بلوچ زهی
نیك محمد بلوچ زهی
balouchzahi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1397
مهری رجائی
مهری رجائی
rajayi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1386 1399
معصومه رضائی
معصومه رضائی
mrezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
مربی
1391 1398
محمدحسین سرگلزائی
محمدحسین سرگلزائی
mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1395
آسیه قنبرپور
آسیه قنبرپور
ghanbarpour@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
سمیرا نوفرستی
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1400