مدیران گروه های آموزشی

معصومه رضائی
مدیر گروه
معصومه رضائی
mrezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1389 1401

اعضای هیئت علمی

هادی اسماعیلی درمیان
هادی اسماعیلی درمیان
esmaeeli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1388 1401
احمد بختیاری شهری
احمد بختیاری شهری
bakhtiyari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1394 1402
نیك محمد بلوچ زهی
نیك محمد بلوچ زهی
balouchzahi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
مهری رجائی
مهری رجائی
rajayi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1386 1401
معصومه رضائی
معصومه رضائی
mrezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1389 1401
آسیه قنبرپور
آسیه قنبرپور
ghanbarpour@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1399
سمیرا نوفرستی
سمیرا نوفرستی
snoferesti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1384 1402