سیستم های کنترل خطی


سیستم های کنترل خطی

 

 

 

مشخصات

  • مجهز به کنترل کننده های تناسبی، انتگرالی و مشتقی
  • مجهز به سیستم های مرتبه اول و مرتبه دوم
  • انتگرال گیر، جمع کننده و تفریق کننده
  • تقویت کننده معکوس با امکلن تنظیم بهره
  • جبران سازLead,Lag  و  Lead/Lag
  • منابع تولید توابع پله واحد، شیب و نمایی
  • فانکشن ژنراتور موج های سینوسی، مثلثی، مربعی و تک پالس
  • منبع تغذیه متقارن به همراه مولتی متر
  • سروو موتور به همراه نمایشگر سرعت و موقعیت

 

آزمایش ها

1-بازبینی توابع نمایی

2- بررسی اثر قطب در سیستم مرتبه اول

3- بررسی اثر بهره  ( bT) در سیستم مرتبه اول

4- بررسی پاسخ گذرا در سیستم مرتبه اول

5- بررسی پاسخ ماندگار در سیستم مرتبه اول

6- بررسی خطای ماندگار برای ورودی پله

7- بررسی خطای ماندگار برای ورودی شیب و سهمی

8- بررسی سیستم مرتبه دوم

9-آزمایش نهم:بررسی خطای ماندگار در سیستم مرتبه دوم

10-بررسی خطای حالت ماندگار در سیستم مرتبه سوم

11-آزمایش پانزدهم: بررسی اثر کنترل کننده تناسبی (P) بر سیستم مرتبه اول

12- بررسی اثر کنترل کننده انتگرالی (I) بر سیستم مرتبه اول

13- بررسی اثر کنترل کننده مشتقی (D) بر سیستم مرتبه اول

14- بررسی اثر کنترل کننده PI بر سیستم مرتبه اول

15- بررسی کنترل کننده  PD بر سیستم مرتبه اول

16- قواعد تنظیم کنترل کننده PID