اخبار

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

06 بهمن 1396

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی مخابرات تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار ش...

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

03 بهمن 1396

دفاع از رساله دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی الکترونیک تاریخ دفاع رساله دکتری: یک ش...

اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

08 مهر 1396

اولین فارغ التحصیل دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، در رشته مهندسی الکترونیک از رساله دکتری خود دفاع نمود....