مدیران گروه های آموزشی

سیدحامد ترابی
مدیر گروه
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1400
حمیده دشتی خویدكی
مدیر گروه
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402

اعضای هیئت علمی

جواد احمدی شكوه
جواد احمدی شكوه
shokouh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استاد
1378 1400
محمود اوكاتی صادق
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1399
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استاد
1377 1401
سیدحامد ترابی
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1400
سیدسعید توكلی افشاری
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1399
پوریا جعفری
پوریا جعفری
pjafari@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
احمد خواجه
احمد خواجه
akhajeh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1397
حمیده دشتی خویدكی
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1402
مهدی رضائی
مهدی رضائی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1401
مجتبی شهركی
مجتبی شهركی
m.shahraki@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
مجید قدردان
مجید قدردان
ghadrdan@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1391 1400
هنگامه كشاورز
هنگامه كشاورز
keshavarz@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1380 1400
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1402
فرحناز مهنا
فرحناز مهنا
f_mohanna@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1383 1402