اعضای هیئت علمی

محمدعلی منصوری بیرجندی
مدیر گروه
محمدعلی منصوری بیرجندی
mansouri@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1399
سیدسعید توكلی افشاری
سیدسعید توكلی افشاری
tavakoli@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1385 1398
محمود اوكاتی صادق
محمود اوكاتی صادق
oukati@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1395
سیدمسعود بركاتی
سیدمسعود بركاتی
smbaraka@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1398
احمد خواجه
احمد خواجه
akhajeh@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1397
مژگان ملاحسنی پور
مژگان ملاحسنی پور
m.mollahassani@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1392 1400
سیدحامد ترابی
سیدحامد ترابی
hamed.torabi@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1397 1398
مجید قدردان
مجید قدردان
ghadrdan@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
مهری مهرجو
مهری مهرجو
mehrjoo@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1377 1397
حمیده دشتی خویدكی
حمیده دشتی خویدكی
h.dashti@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
1393 1400
مهدی رضایی
مهدی رضایی
mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1379 1396
مجتبی شهركی
مجتبی شهركی
mo_shahraki@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
استادیار
هنگامه كشاورز
هنگامه كشاورز
keshavarz@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1380 1396
فرحناز مهنا
فرحناز مهنا
f_mohanna@ece.usb.ac.ir
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1383 1400
شهرام مهنا
شهرام مهنا
shahram_mohanna@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر
دانشیار
1378 1397