اطلاعیه های مهم

اخبار

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رشته نقاشی جناب آقای حمیدرضا فروغیان با عنوان (تحلیل ویژگی های زیبایی شناسی در آثار حمیدرضاآویشی) به راهنمایی جناب دکتر حمیدرضا آویشی برگزار گردید

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رشته نقاشی جناب آقای حمیدرضا فروغیان با عنوان (تحلیل ویژگی های زیبایی شناسی در آثار حمیدرضاآویشی) به راهنمایی جناب دکتر حمیدرضا آویشی برگزار گردید

جلسه دفاع جناب آقای حمیدرضا فروغیان با عنوان (تحلیل ویژگی های زیبایی شناسی در آثار حمیدرضاآویشی) به راهنمایی جناب دکتر حمیدرضا آویشی در تاریخ 7/22 به صورت مجازی برگزار گردید.
جلسه دفاع کارشناسی ارشد رشته نقاشی جناب آقای هادی کامیاران با عنوان (مطالعه تطبیقی نقوش کاشیهای کاخ اباقا در تخت سلیمان و تأثیر آن بر نقوش چادر های عصر تیموری دوران شاهرخ) به راهنمایی جناب دکتر محمدرضا حسنی برگزار گردید

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رشته نقاشی جناب آقای هادی کامیاران با عنوان (مطالعه تطبیقی نقوش کاشیهای کاخ اباقا در تخت سلیمان و تأثیر آن بر نقوش چادر های عصر تیموری دوران شاهرخ) به راهنمایی جناب دکتر محمدرضا حسنی برگزار گردید

جلسه دفاع کارشناسی ارشد جناب آقای هادی کامیاران با عنوان مطالعه تطبیقی نقوش کاشیهای کاخ اباقا در تخت سلیمان و تأثیر آن بر نقوش چادر های عصر تیموری دوران شاهرخ، به راهنمایی جناب دکتر محمدرضا حسنی در تاریخ 7/22 به صورت مجازی بر...
جلسه آینده نگری جهت پیش بینی های لازم برای ورود دانشجویان بعد از 2سال به دانشکده هنر و معماری در روز دوشنبه 19 مهر ماه تشکیل گردید

جلسه آینده نگری جهت پیش بینی های لازم برای ورود دانشجویان بعد از 2سال به دانشکده هنر و معماری در روز دوشنبه 19 مهر ماه تشکیل گردید

روز دوشنبه 19 مهرماه جلسه آینده نگری جهت حضور دانشجویان در دانشکده و پیش فرض های لازم، با حضور ریاست دانشکده، معاونت آموزشی،مدیران گروه ها و جمعی از اعضاءهیأت علمی به شور گذاشته شد و قرار شد گروهها جداگانه با اعضاء خود جلساتی داشت...