معرفی گروه تربیت بدنی

گروه علوم ورزشی در سال ۱۳۷۲ تحت عنوان گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی و با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در دو گرایش دبیری و غیر دبیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان پایه گذاری و کارخود را آغاز نمود.
با توجه به ارتقا سطح کمی و کیفی گروه به تدریج امکان ارائه ی گرایش های مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، گرایش عمومی تربیت بدنی (محض)، علوم زیستی ورزشی، علوم انسانی ورزشی و مربیگری در مقطع کارشناسی فراهم گردید. 
در سال ۱۳۹۶ و با تغییر رویکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمامی گرایش ها در مقطع کارشناسی تجمیع و تحت عنوان علوم ورزشی ارائه می گردد.