اعضای هیأت علمی

مسعود رستمی
مسعود رستمی
mdrostami2009@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1402
محمود شیرازی
محمود شیرازی
mshirazi@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1401
علی عرب
علی عرب
aliarab@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1399
علی فرنام
علی فرنام
farnam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1402
بهمن كردتمینی
بهمن كردتمینی
bahman_kord@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1388 1400
فرهاد كهرازئی
فرهاد كهرازئی
farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1402
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
مهرداد مظاهری دشت ارژندی
mazaheri@hamoon.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1380 1402
ثنا نوری مقدم
ثنا نوری مقدم
s.nourimoghadam@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1397 1401
زهرا نیك منش
زهرا نیك منش
znikmanesh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1400