هیأت علمی

روح اله باقری مجد
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1401
سیدرضا بلاغت
سیدرضا بلاغت
balaghat@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1399
مسعود خنجر خانی
مسعود خنجر خانی
zkhanjarkhani@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1401
ولی مهدی نژاد
ولی مهدی نژاد
valmeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1378 1401
ناصر ناستی زائی
ناصر ناستی زائی
n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1400