هیأت علمی

روح اله باقری مجد
روح اله باقری مجد
r_bagherimajd@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1396 1399
سیدرضا بلاغت
سیدرضا بلاغت
balaghat@edpsy.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1390 1396
مسعود خنجر خانی
مسعود خنجر خانی
m.khanjarkhani@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
1394 1398
ولی مهدی نژاد
ولی مهدی نژاد
valmeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1378 1400
ناصر ناستی زائی
ناصر ناستی زائی
n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1386 1397