اعضای هیات علمی

عبدالوهاب پورقاز
عبدالوهاب پورقاز
w.pourghaz@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1382 1396
حسین جناآبادی
حسین جناآبادی
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استاد
1386 1399
ابوسعید داورپناه
ابوسعید داورپناه
a.sdavarpanah@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
استادیار
فرامرز سابقی
فرامرز سابقی
framarz.persian@gmail.com
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مربی
1392 1395
افسانه مرزیه
افسانه مرزیه
marziyeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1384 1396