مدیر گروه

افسانه مرزیه
مدیر گروه
افسانه مرزیه
marziyeh@ped.usb.ac.ir
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشیار
1384 1400