تقویم آموزشی

-

بررسي محل امتحانات دروس در سيستم گلستان و تاريخ مشخص شده براي امتحانات
كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

1400/09/06 - 1400/09/08

ارائه دروس ترم آينده توسط گروه هاي آموزشي در سامانه بوستان
كارشناس گروه آموزشی

1400/08/15 - 1400/09/10

پيشنهاد برگزاري ميان ترم
اساتید

1400/08/15 - 1400/09/10

پيشنهاد برگزاري ميان ترم نیمسال اول 1400-1401
اساتید

-

تائيد حق التدريس اساتيد در نيمسال اول 1401-1400 در سامانه گلستان
اساتید

1400/07/24 -

شروع فرآيند درخواست حذف اضطراري و حذف ترم
دانشجو, كارشناس دانشکده, كارشناس گروه آموزشی

1400/08/27 - 1400/09/30

آخرين روز ثبت نمره سمينار ترم 3992
اساتید

1400/08/27 - 1400/09/30

پايان مهلت بررسي درخواست تصويب پيشنهاد پايان نامه دانشجويان ترم سوم گروه آموزشي
كارشناس گروه آموزشی

1400/07/17 - 1400/10/15

شروع زمان ثبت غيبت كلاسي
اساتید

اخبار و اطلاعیه های آموزشی


نمایه آموزشی دانشگاه