واحد خبر و مستندات معاونت


واحد خبر و مستندات معاونت

                        سیدحمیدرضا قائمی

    پست الکترونیک:

    شماره تماس:112-31132941

 

شرح وظایف:

عکاسی و فیلمبرداری از کلیه رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی

تهیه و تنظیم مستندات و گزارشات حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی