مدیریت فرهنگی


مدیریت فرهنگی

دکتر مهدی جعفری

  me_gafary@math.usb.ac.ir     :پست الکترونیک

شماره تماس:  6322-3113

 

فرهنگ، مايه هاي فکري و ارزشي يک جامعه است که اساس کنش هاي انساني قرار مي گيرد و شامل باورها، شناخت ها، رفتارها، گرايش ها و کردارها است در سال هاي اخير فرهنگ بيش از پيش مورد توجه انديشمندان و متفکران قرار گرفته است.

دانشگاه به جهات متعددي نقش فرهنگ سازي را به عهده داردکه اين فرهنگ سازي نه به معناي دگرگوني فرهنگ موجود يا خلق فرهنگ جديد بلکه به معناي تمرکز بر ارزيابي فرهنگ ها ي ديگر و انتخاب و معرفي وجوه هماهنگ آنها با ساختار فرهنگ بومي است.

از اين رهگذر نهاد دانشگاه مي تواند با ابزار آموزش به نقد فرهنگي و اجتماعي همت گمارد. دانشگاه با پرورش دادن انسان­هاي توانا و فرهيخته و آموزش نخبگان و برگزيدگان يک جامعه، يکي از مهمترين نهادهاي آموزشي در توسعه فرهنگي است. از اینرو مدیریت فرهنگی دانشگاه به عنوان متولی این امر با بسترسازي مناسب نقش پشتيباني از حوزه هاي علمی، فرهنگی، سیاسی و مطبوعاتی دانشجویان را به عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حمايتي خویش درحوزه هاي تحت نظارت، در راستاي ايجاد محيطي مطلوب براي محقق ساختن اهداف ذیل همواره گام برداشته است. اين مدیریت همواره از طریق ارتباط مستقيم با دانشجويان، هدايت كليه امور آنها را در مقوله‌­های ذکر شده و در راستای مقررات وضوابط مصوب بر عهده دارد.

شرح وظایف حوزه فرهنگی

1- ايجادزمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي دانشجويان، دانش‌آموختگان و بهره‌گيري از توانمندي ايشان در تقويت و تحقق فضاي علمي دانشگاه

2ـ افزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت‌هاي علمي جمعي و نهادينه ساختن اين فعاليت‌ها

3ـ حمايت از فعاليت‌هاي علمي دانشجويي و راهنمايي و هدايت دانشجويان در امر آموزش و پژوهش

4ـ تقويت و تحكيم پيوندهاي نظام آموزش عالي با بخش‌هاي مختلف جامعه

5ـ تعميق دانش و بينش علمي دانشجويان با بهره‌گيري از توان علمي اعضای هیأت علمی

6- به فعاليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي علمی و فرهنگي

7- پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان

8- سامان بخشیدن به خواسته ها و چالش­های خودانگیخته فرهنگی هنری و اجتماعی دانشجویی

9- حمایت و هدایت فعالیتها در جهت نیل به ازرشهای اسلامی

10- ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه

11- تقویت فعالیت­های علمی و فرهنگی دانشجویان

12- پركردن اوقات فراغت دانشجويان

13- ايجاد فضاي شادی و نشاط در دانشگاه

14- افزايش شايستگي هاي كانوني و تقويت حافظه تاريخي دانشگاه

15- حمایت از فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي تشكل های دانشجویی در حدود اساسنامه و ضوابط و مقررات دانشگاه و ساير قوانين موضوعه كشور