معیارهای اتمام رشد مقدماتی و رشد


معیارهای اتمام رشد مقدماتی و رشد

در دوره هاي رشد مقدماتي و رشد، نظارت دقيق بر فعاليت هسته ها و شرکت هاي دانش بنيان به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در دوره صورت مي گيرد و حمايت هاي به عمل آمده، بسته به نتايج ارزيابي هاي بعدي مي تواند مورد تجديد نظر قرار گيرد. پس از طي دوره هاي رشد مقدماتي و رشد، بر مبناي مفاد قراردادهاي منعقد شده، نسبت به تسويه حساب با هسته ها و واحدهاي فناور، اقدام و از مرکز رشد خارج خواهند شد و يا طبق شرايط خاص بدون حمايت هاي قبلي و در صورت موافقت شوراي مرکز رشد به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

شرايط اتمام دوره ي رشد مقدماتي

۱ – دستيابي به اهداف دوره ي رشد مقدماتي

 • تکميل تيم کاري و ثبت حقوقي واحد فناور
 • تثبيت ايده ي دانش محوري و ساخت نمونه
 • تهيه برنامه کاري براي ورود به دوره رشد

۲ – عدم دستيابي به اهداف دوره ي رشد مقدماتي (به پيشنهاد کارشناس نظارت و تاييد مدير مرکز رشد)

۳- عدم رعايت ضوابط مرکز رشد (به تشخيص مدير مرکز رشد)

۴- درخواست واحد فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه ي فعاليت در مرکز رشد

مقررات خروج از دوره ي رشد مقدماتي
 • ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده در دوره ي رشد مقدماتي توسط واحد فناور
 • اظهار نظر مدير مرکز رشد در خصوص مبلغ و نحوه ي باز پرداخت تسهيلات دريافتي (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • تکميل فرم تسويه حساب توسط واحد فناور و انجام مراحل تسويه حساب
شرايط خروج از دوره ي رشد

۱- دستيابي به اهداف دوره ي رشد

 • رشد شاخص هاي علمي و فناوري
 • رشد شاخص هاي مالي و اقتصادي
 • رشد شاخص هاي سازماني

۲- عدم دستيابي به اهداف دوره ي رشد (به پيشنهاد کارشناس نظارت و تاييد شوراي مرکز رشد)

۳- عدم رعايت ضوابط مرکز رشد (به پيشنهاد مدير مرکز رشد و تاييد شوراي مرکز رشد)

۴- در خواست واحد فناور مبني بر عدم تمايل به ادامه ي فعاليت در مرکز رشد با پرداخت غرامت

مقررات خروج از دوره ي رشد
 • ارائه گزارش فعاليت هاي انجام شده در دوره ي رشد توسط واحد فناور (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • بررسي و ارزيابي گزارش پايان دوره در شوراي مرکز رشد و اظهارنظر در خصوص مبلغ و نحوه ي باز پرداخت تسهيلات دريافتي (مطابق با دستورالعمل مربوطه)
 • تکميل فرم تسويه حساب توسط شرکت و انجام مراحل تسويه حساب واحد فناور از مرکز رشد