انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت


انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت

انجمن دانشجويي "ارتباط با صنعت دانشگاه سيستان و بلوچستان" يك انجمن دانشجویی بين رشته اي است كه جهت فعاليت در رشته هاي مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك، مهندسي مواد، مهندسي معدن، مهندسي عمران و مهندسي صنايع تاسيس شده است.

این انجمن علمی در چهارچوب اساسنامه مصوب هیئت رئیسه دانشگاه و مطابق اهداف ذکر شده در آن و همچنین آیین نامهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به فعالیت در زمینه های علمی مرتبط با رشته های مهندسی و در صورت لزوم سایر رشته ها از طریق تعامل با انجمن های علمی سایر دانشکده ها می­ پردازد.

اين انجمن بصورت كامل زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليت دارد و كليه فعاليت هاي انجمن بعد از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان قابل اجرا مي باشد.