هیئت موسس و اعضا

محمد مرادی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: Muhammadmuuradi721@gmail.com

سجاد گلثومی

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: sajadgolsumi@gmail.com

طیب مسعودی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی:

شقایق سهرابی قطب آبادی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: shsohrabi9575@gmail.com

افشین گچینی
سمت: دبیر انجمن

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: afshingachini95@gmail.com

آرزو رئیسی
سمت: عضو انجمن

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

پست الکترونیکی: Rzw.rsi@gmail.com

معین عبدلی
سمت: عضو انجمن

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

پست الکترونیکی: Moein00376@gmail.com

محمد محمدی
سمت: عضو انجمن

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

پست الکترونیکی:

محمد مرادی

سمت: عضو علی البدل انجمن

کارشناسی مهندسی شیمی

پست الکترونیکی:Muhammadmuuradi721@gmail.com

مریم کرچیان ظهرودی
سمت: عضو علی البدل انجمن

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

پست الکترونیکی: M.korchiyan7612@gmail.com

وظایف هیئت موسس و اعضا