همکاری پژوهشی


معرفی نامه جهت همکاری

 

 

دانشجویانی که جهت انجام پایان نامه/ رساله خود نیاز به دریافت اطلاعات و معرفی به سازمان ها و دستگاه های اجرایی دارند می توانند نامه معرفی جهت همکاری پژوهشی را از دفتر ارتباط با صنعت دریافت کنند. 

 

گردش كار معرفي دانشجويان جهت همكاري
 

۱- دریافت فرم درخواست معرفي از گروه و دانشكده  توسط دانشجو و تکمیل آن (فرم در همین صفحه و در صفحه فرم ها قابل دریافت است)

۲- ارائة فرم معرفي تكميل شده به دفتر ارتباط با صنعت

۳- دريافت معرفي نامة رسمي از دفتر ارتباط با صنعت براي محل مورد نظر

 

دریافت فرم صدور معرفی نامه همکاری پژوهشی