فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت


فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای شناخت دقیق تر ایشان از شرایط کشور و انتقال یافته های پژوهشی جامعه و صنعت فراهم می‌سازد. شیوه نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت توسط معاونت وزارت عتف ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ برای دانشگاه‌ها الزام‌آور شده است.

 کمک به افزایش شناخت اعضای هیئت علمی موسسات و دانشگاه از فضای کار واقعی در جامعه و صنعت، تقویت ارتباط موسسه با جامعه و صنعت، همچنین گسترش همکاری های پایدار علمی و پژوهشی بین موسسه و واحد عملیاتی، استفاده مفید و موثر از امکانات آزمایشگاه و تجهیزات واحدهای عملیاتی، جهت دهی به پژوهش های موسسه، گسترش دانش و فناوری کاربردی مورد نیاز جامعه و صنعت و انتقال و ترویج یافته های جدید دانش و فناوری موسسه به جامعه و صنعت با هدف ارتقای توان علمی و فنی واحدهای عملیاتی برخی از اهداف این شیوه نام می باشد.

 مطابق با این شیوه نامه در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی و غیر دولتی (صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) و یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع حضور می یابد بر اساس بندهای ((د)) ماده ۱۲ و ۱۴ آیین نامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای علمی که از ابتدای سال ۹۸ دوره پیمانی و رسمی آزمایشی را آغاز می‌کنند، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است.

 

دانلود شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت

 

دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی مصوب هیئت رئیسه دانشگاه

 

صفحه دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف جهت مشاهده اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی

 

 

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

برنامه تحقيق فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

کاربرگ تایید وضعیت استخدامی جهت تقاضای فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

فرم تعیین شرایط جایگزین

فرم ارائه گزارش

فرم تایید اختتام دوره فرصت مطالعاتی