نحوه ارزیابی و عملکرد واحدها


نحوه ارزیابی و عملکرد واحدها

جهت اطمينان از هدايت مطلوب مؤسسات فناور در دستيابي به اهداف مورد انتظار دوره هاي رشد مقدماتي و رشد با توجه به حيطه کاري وسيع و گسترده شرکتهاي مستقر سيستم نظارت در مرکز رشد فناوري به شرح ذيل برنامه ريزي و اجرا مي گردد.

مسئولين نظارت
 • کارشناس نظارت و ارزيابي: مسئوليت نظارت بر حسن اجراي برنامه کاري مؤسسات فناور در رسيدن به اهداف ايده محوري در دوره رشد را به عهده دارد.
 • مشاور تهيه برنامه کاري: مسئوليت همکاري و هدايت و تأييد تهيه برنامه کاري شرکت را با ملاحظات فني و اقتصادي مربوطه بر عهده دارد.
 • کارشناس علمي: مسئوليت کارشناسي، مشاوره و تأييد علمي و فناوري توليد نمونه محصول شرکت در دوره رشد مقدماتي را بر عهده دارد.
 • مشاور علمي: مسئوليت هدايت و مشاوره و تأييد پيشرفت علمي و فناوري توليد محصول شرکت در دوره رشد را بر عهده دارد.
 • ساير مشاوران تخصصي: مجموعه اي از مشاوران مرتبط با کسب و کار در زمينه هاي بازار، حقوقي، بيمه، مالي و مديريتي و ... که بنا به شرايط لازم مشاوره و هدايت شرکت را به عهده دارند.
ويژگي مشاوران


 • آشنا با اهداف مراکز رشد و پارک ها

 • داشتن تخصص در زمينه مورد مشاوره و ترجيحا داراي مدارک يا تجربه بالاتر از مديران مؤسسات

 • امانتداري و حفاظت از اطلاعات علمي و اداري مؤسسات

انتخاب مشاوران
 • مشاور علمي به پيشنهاد شرکت و تأييد مرکز رشد تعيين مي شود
 • کارشناس علمي در دوره رشد مقدماتي توسط مرکز رشد انتخاب مي شود
 • ساير مشاوران تخصصي (بازاريابي، مالي، حقوقي و ...) توسط مرکز رشد انتخاب مي شوند.
 • پرداخت حق الزحمه مشاور علمي به عهده شرکت مي باشد.
 • حق الزحمه ساير مشاورين تخصصي از محل اعتبارات مرکز رشد پرداخت مي گردد.
شيوه نظارت در دوره رشد مقدماتي

بر طبق فازهاي اجرايي دوره، نظارت بر پيشرفت کار در مقاطع ۲ ماهه توسط کارشناس نظارت مرکز رشد به عمل مي آيد و شرکت موظف است در پايان هر فاز به شرح زير گزارش اقدامات انجام شده را مطابق فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد مقدماتي (پيوست) به مرکز رشد ارائه نمايد.

شيوه نظارت در دوره رشد
 • جهت ارزيابي روند رشد شرکت و پيشرفت کار شرکت در دستيابي به اهداف مورد نظر، در ابتداي ورود شرکت به دوره رشد يک نقشه راه (Technology Road Map) توسط شرکت و با تأييد مرکز رشد تهيه مي گردد که در آن، سطوح توسعه محصول تکنولوژي، بازار و پرسنل و زمانبندي اجراي پروژه­ها لحاظ شده است.
 • زمانبندي نظارت در مقاطع ۴ ماهه است که گزارشات پيشرفت کار توسط کارشناس نظارت جمع آوري و ارزيابي مي گردد. تحليل ميزان توفيق علمي با تأييد مشاور علمي و تأييد رشد سازماني و اقتصادي شرکت با کمک مشاورين مربوطه انجام خواهد شد.
 • محورهاي ارزيابي مؤسسات فناور شامل ۳ محور رشد علمي و فني، رشد مالي و اقتصادي و رشد سازماني مي باشد (فرم گزارش پيشرفت کار دوره رشد) که به صورت يک سيستم يکپارچه با توجه به پارامترهاي مؤثر در رشد شرکت ها توسط مشاورين تحليل و بررسي شده و نتايج آن به شرکت و مرکز رشد اعلام مي گردد.
 • به منظور تأييد گزارشات پيشرفت کار، بازديدهاي گروهي اي از شرکت ها، با حضور مشاوران مربوطه توسط کارشناس نظارت برنامه ريزي انجام مي شود.