موسس شرکت دانش بنیان

* موسس شرکت دانش بنیان فعال (بازای هر شرکت دانش بنیان فعال، فقط یک عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که سهم بیشتری در شرکت دارد، به عنوان موسس برگزیده معرفی می گردد)

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.