مجری همایش های بین الملل

دبیر علمی یا دبیر اجرایی حداقل یک همایش علمی بین المللی برگزار شده

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.