همکاران معاونت


همکاران معاونت

شمسیه آهنگری
مسئول دفتر حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6246
شماره تماس: 31136246
محسن پیرامی
معاون مدیر امور پژوهشی
شماره داخلی: 6990
شماره تلفن: 31136990
سحر موسوی
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
ملیحه سروش
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
طیبه سرگزی مقدم
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
ابراهیم شهریاری
کارشناس چاپ و نشر
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
زهرا میری
حسابدار حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385
مهدی سرگلزایی راد
کارپرداز حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385