همکاران معاونت


همکاران معاونت

مریم هراتی
مسئول دفتر حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6246
شماره تماس: 31136246
محسن پیرامی
معاون مدیر امور پژوهشی
شماره داخلی: 6990
شماره تلفن: 31136990
سحر موسوی
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
ملیحه سروش
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
طیبه سرگزی مقدم
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
ابراهیم شهریاری
کارشناس چاپ و نشر
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
سخی داد شهرکی
عامل مالی حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385
زهرا میری
حسابدار حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385
محمد براهویی
حسابدار حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385
علیرضا نجیمی
کارپرداز حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 6385
شماره تلفن: 31136385
غلامرضا قاسمی
مسئول دبیرخانه حوزه معاونت پژوهش و فناوری
شماره داخلی: 2304
شماره تلفن: 31132304