دارنده مقاله پر استناد

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله جی سی آر با حداقل 70 ارجاع غیرخودی با وابستگی صحیح دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف  نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تعداد مقالات  واجد شرایط  مشخصات مقاله با بیشترین ارجاع  بیشترین   ارجاع 
1  دکتر امین بهزاد مهر  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 6  Masoumi, N, Sohrabi, N, Behzadmehr, A, A new model for   calculating the effective...Journal of Physics D: Applied Physics,42,   5, 2009 343
2  دکتر فرامرز سرحدی  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 5  Sarhaddi, F, et.al., An improved thermal and electrical model for a   solar photovoltaic...,Applied Energy, 87, 7, 2010 224
3  دکتر محمود شریفی تبار  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مواد 1  Sharifitabar.M, et.al.,Fabrication of 5052Al/Al2O3 nanoceramic particle reinforced...,Materials and Design, 32,8, 2011 129

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.