دارنده مقاله پر استناد

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله جی سی آر با حداقل 70 ارجاع غیرخودی با وابستگی صحیح دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف  نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تعداد مقالات  واجد شرایط  مشخصات مقاله با بیشترین ارجاع  بیشترین   ارجاع 
1  دکتر امین بهزاد مهر  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 6  Masoumi, N. Sohrabi, N. Behzadmehr, AA new model for   calculating the effective...Journal of Physics D: Applied Physics,42,   5, 2009 343
2  دکتر فرامرز سرحدی  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 5  Sarhaddi, F. et.al, An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic...,Applied Energy, 87, 7, 2010 224
3 دکتر سید سعید توکلی افشاری مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 1  Valian,E. Tavakoli, S. et.al, Improved cuckoo search for reliability   optimization ..., Computers & Industrial Engineering, 64,1, 2013 169
4 دکتر حمیدرضا شاطریان علوم پایه شیمی 8

Shaterian, H,R. et.al, Domino Knoevenagel condensation, Michael addition, and..., Journal of Molecular Liquids, 158, 2, 2011

167
5 دکتر میثم نوروزی فر علوم پایه شیمی 2 Noroozifar,M. et.al, Simultaneous and sensitive determination of a quaternary...Biosensors and Bioelectronics, 28, 1, 2011 135
6 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد 1 Sharifitabar,M. et.al, Fabrication of 5052Al/Al2O3 nanoceramic particle reinforced...,Materials and Design, 32,8, 2011 129
7 دکتر محمد بومری علوم پایه زمین شناسی 1 Boomeri,M. et.al, The Miduk porphyry Cu deposit, Kerman, Iran: A geochemical..., Journal of Geochemical Exploration, 103, 1, 2009 99
8 دکتر موسی علی احمد علوم پایه فیزیک 1 Aliahmad, M. et.al, Synthesis of maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles by..., Materials Science- Poland, 31, 2, 2013 95
9 دکتر مجید آذرنگ علوم پایه فیزیک 3 Azarang, M. et.al, Effects of graphene oxide concentration on optical properties..., Journal of Applied Physics, 116, 8, 2014 90
10 دکتر حسن میش مست نهی ریاضیات, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن 1  Mishmast Nehi, H. A new ranking method for intuitionistic fuzzy... , International Journal of Fuzzy Systems, 12, 1, 2010 83
11 دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 2 Ghadrdan,M. Mansouri-Birjandi,M.AConcurrent implementation of all-optical..., Optical and Quantum Electronics, 45, 10, 2013 75
12 دکتر حسن منصوری ترشیزی علوم پایه  شیمی 1 Mansouri-Torshizi, H. et.al, 2,2′-Bipyridinebutyldithiocarbamato-platinum(II) and palladium(II)..., Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16, 21, 2008 72

 

 

با توجه به تغییرات احتمالی در تعداد ارجاعات به مقاله, احتمال تغییر در عدد ارجاعات وجود دارد. (تاریخ بروز رسانی 1399/12/06)

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.