دارنده مقاله پر استناد

* نویسنده مسئول حداقل یک مقاله جی سی آر با حداقل 70 ارجاع غیرخودی با وابستگی صحیح دانشگاه سیستان و بلوچستان (University of Sistan and Baluchestan)

ردیف  نام و نام خانوادگی دانشکده گروه تعداد مقالات  واجد شرایط  مشخصات مقاله با بیشترین ارجاع  بیشترین   ارجاع 
1  دکتر امین بهزاد مهر  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 3  Masoumi, N. Sohrabi, N. Behzadmehr, AA new model for   calculating the effective...Journal of Physics D: Applied Physics,42,   5, 2009 350
2 دکتر ساسان باقری علوم پایه زمین شناسی 1  Bagheri, S. Stampfli, GM. The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran, Tectonophysics, 45, 1, 2008 262
3  دکتر فرامرز سرحدی  مهندسی شهید نیکبخت  مهندسی  مکانیک 5  Sarhaddi, F. et.al, An improved thermal and electrical model for a solar photovoltaic..., Applied Energy, 87, 7, 2010 228
4 دکتر حمیدرضا شاطریان علوم پایه شیمی 10  Shaterian, HRGhashang, M. et.al. Silica sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones,  applied catalysis a-general, 345, 2, 2008 185
5 دکتر سید سعید توکلی افشاری مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 1  Valian,E. Tavakoli, S. et.al, Improved cuckoo search for reliability   optimization ..., Computers & Industrial Engineering, 64,1, 2013 160
6 دکتر محمود شریفی تبار مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد 1  Sharifitabar,M. et.al, Fabrication of 5052Al/Al2O3 nanoceramic particle reinforced..., Materials and Design, 32,8, 2011 144
7 دکتر محمد بومری علوم پایه زمین شناسی 2  Boomeri,M. et.al, The Miduk porphyry Cu deposit, Kerman, Iran: A geochemical..., Journal of Geochemical Exploration, 103, 1, 2009 108
8 دکتر حسن منصوری ترشیزی علوم پایه شیمی 1  Mansouri-Torshizi, H. et.al, 2,2′-Bipyridinebutyldithiocarbamato-platinum(II) and palladium(II)..., Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16, 21, 2008 106
9 دکتر موسی علی احمد علوم پایه فیزیک 1  Aliahmad, M. et.al, Synthesis of maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles by..., Materials Science- Poland, 31, 2, 2013 100
10 دکتر محمود میری مهندسی شهید نیکبخت مهندسی عمران 1  Rashki, M. Miri, M. Moghaddam, MA. A new efficient simulation method to approximate the probability of failure and most probable point, STRUCTURAL SAFETY, 39, 22, 2013 97
11 دکتر فرحناز مهنا مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 1  Rostami, AS. Badkoobe, M. Mohanna, F. et.al. Survey on clustering in heterogeneous and homogeneous wireless sensor networks, journal of supercomputing, 74, 1, 2018 90
12 دکتر عبدالرضا صمیمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 1  Shafiei, M. Alivand, MS. Rashidi, A. Samimi, A. Mohebbi-Kalhori, D. Synthesis and adsorption performance of ... , chemical engineering journal, 31, 164-174, 2018 86
13 دکتر نور اله حاضری علوم پایه شیمی 1  Hazeri, N. Maghsoodlou, MT, et.al. An efficient one-pot three-component synthesis of tetrahydrobenzo [I)] pyran... , chinese journal of  catalysis, 35, 3, 2014 86
14 دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 3  Rakhshani, MR. Mansouri-Birjandi, MA. High sensitivity plasmonic refractive index sensing and ..., sensors and actuators b-chemical, 249, 2017 81
15 دکتر حمید شبانی علم و صنعت خاش علوم پایه 1  Shabani, H. Ziaie, AH. Stability of the Einstein static universe in f(R, T) gravity, european physical journal c, 77, 1, 2017 78
16 دکتر سید مسعود برکاتی مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 1  Zamani, A. Barakati, SM. Yousofi-Darmian, S. Design of a fractional order PID controller using GBMO algorithm..., isa transactions, 64, 56-66, 2016 77
17 دکتر حسن میش مست نهی ریاضیات, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن 1  Mishmast Nehi, H. A new ranking method for intuitionistic fuzzy...   International Journal of Fuzzy Systems, 12, 1, 2010 77
18 دکتر سعید فراهت مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 2  Afrand, M. Farahat, S.et.al. Multi-objective optimization of natural convection in a cylindrical ... , international communications in heat and mass transfer, 60, 13-20, 2015 76
19 دکتر علی اکبر میرزائی علوم پایه شیمی 2  Mirzaei, AA. Shaterian, HR.et.al.  Characterisation of copper-manganese oxide catalysts: effect of ..., applied catalysis a-general, 253, 2, 2003 75
20 دکتر داود محبی کلهری مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 1  E Heydari, Z. Mohebbi-Kalhori, D.et.al. ngineered electrospun polycaprolactone (PCL)/octacalcium ... , materials science & engineering c-materials for biological applications, 81, 127, 2107 73
21  دکتر علیرضا حسین نژاد مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 1  Karimipour, A. Nezhad, AH. et.al. Investigation of the gravity effects on the mixed convection heat transfer ..., international journal of thermal sciences, 54, 142-152, 2012 73

 

 

با توجه به تغییرات احتمالی در تعداد ارجاعات به مقاله, احتمال تغییر در عدد ارجاعات وجود دارد. (تاریخ بروز رسانی 1401/03/09)

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.