همکاری های علمی بین المللی

* انعقاد و اجرا و اختتام حداقل یک قرارداد علمی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج کشور

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه عنوان قرارداد موضوع قرارداد نام موسسه تاریخ   شروع   تاریخ   اختتام  
 دکتر علی اکبر مهماندوست خواجه داد  علوم پایه  فیزیک  Contract Double  Doctoral Degree   پذیرش یک دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای مشترک توسط دو دانشگاه, جهت اعطای دو مدرک دکتری مستقل  دانشگاه خرونینگن هلند 1395  1399

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.