بخشنامه ها و آیین نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه انتخاب فناور برتر (جدید) 23
2 آیین نامه اعتبار ویژه فناوری (گرنت فناوری) 67
3 آیین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری 8
4 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه (جدید) 192
5 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی-گرانت (جدید) 240
6 آیین نامه هسته های پژوهشی(جدید) 26
7 آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی 8
8 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش (ایسد) 1
9 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش کاربردی (ایکارد) 9
10 مصوبه هیات دولت در مورد صدور ضمانت نامه کتبی با امضاء ریاست دانشگاه 9
11 مصوبه هیات دولت در مورد ترک تشریفات مناقصه توسط دانشگاهها 2
12 مصوبه هیات دولت درمورد معافیت دانشگاهها از قانون مالیات بر ارزش افزوده 6
13 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه دانشگاه سیستان و بلوچستان 66
14 آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی اعضای هیأت علمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 84
15 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (جدید) 133
16 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه 168
17 برنامه زمانبندي تقاضاي فرصت مطالعاتي - اعتبار ويژه پژوهشي - پايه تشويقي پژوهشي - طرح پژوهشي 39
18 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (قدیمی) 26