بخشنامه ها و آیین نامه ها# فایل تعداد دانلود
1 آیین نامه اعتبار ویژه فناوری (گرنت فناوری) 11
2 آیین نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری 2
3 دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه (جدید) 84
4 آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی-گرانت (جدید) 109
5 آیین نامه هسته های پژوهشی(جدید) 9
6 آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی 4
7 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه آموزش (ایسد) 1
8 طرح همکاریهای بین المللی برای توسعه پژوهش کاربردی (ایکارد) 5
9 مصوبه هیات دولت در مورد صدور ضمانت نامه کتبی با امضاء ریاست دانشگاه 4
10 مصوبه هیات دولت در مورد ترک تشریفات مناقصه توسط دانشگاهها 1
11 مصوبه هیات دولت درمورد معافیت دانشگاهها از قانون مالیات بر ارزش افزوده 3
12 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه دانشگاه سیستان و بلوچستان 45
13 آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی اعضای هیأت علمی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 37
14 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (جدید) 82
15 آيين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه 82
16 برنامه زمانبندي تقاضاي فرصت مطالعاتي - اعتبار ويژه پژوهشي - پايه تشويقي پژوهشي - طرح پژوهشي 23
17 آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتي (قدیمی) 17