معرفی معاونت


معرفی معاونت

معاون پژوهش و فناوری

دکتر نور محمد یعقوبی

 
                     دانشکده: اقتصاد و مدیریت 
                     گروه: مدیریت دولتی
 

شماره داخلی : 6245

تلفن: 31136245 54 98+
فکس: 33431067 54 98+
پست الکترونیک:
yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir

الف ـ وظایف عمومی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

1ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقـررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2ـ تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3ـ ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر؛

4ـ پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه؛

5ـ نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها؛

6ـ برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتهای دانشگاه؛

7ـ همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه؛

8ـ انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

ب ـ وظایف اختصاصی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه؛

2- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین‌المللی؛

3- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و موردنیاز کشور؛

4- توسـعه، تقویت و هدایـت طرحهای پژوهـشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقشه جامع علمی کشور؛

5- کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛

6- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛

7- ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛

8- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات؛

9- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی؛

10- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛

11- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه؛

12- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه؛

13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی ـ پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تامین امـکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه.