همکاران پژوهشی


همکاران پژوهشی

محسن پیرامی
معاون مدیر امور پژوهشی
شماره داخلی: 6990
شماره تماس: 31136990
سحر موسوی
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تماس: 31136239
ملیحه سروش
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
طیبه سرگزی مقدم
کارشناس پژوهشی
شماره داخلی: 6239
شماره تماس: 31136239
ابراهیم شهریاری
کارشناس چاپ و نشر
شماره داخلی: 6239
شماره تلفن: 31136239
فاطمه گرگیج
کارشناس اعطای پایه تشویقی
شماره داخلی: 6309
شماره تلفن: 31136309