معرفی مدیریت


معرفی مدیریت

مدیر امور پژوهشی

دکتر حامد قوهانی عرب

 

تلفن:31136241
پست الکترونیک:ghohani@eng.usb.ac.ir

 

 
كليه امور به فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه در زمينه هاي اجراي طرحهاي تحقيقاتي دانشگاهي( داخلي، ملي، استاني، سفارشي) ، امور همايشهاي علمي داخل و خارج از كشور، فرصت مطالعاتي داخل و خارج، امور مربوط به تشويق چاپ مقالات و ... بر اساس آيين نامه هاي مصوب شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاه زير نظر حوزه مديريت امور پژوهشي انجام گرفته و مورد حمايت مادي و معنوي قرار مي گيرد.

 


 

شرح وظايف :

 

امور مربوط به شركت و ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي دانشگاه در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور

امور مربوط به كليه طرحها و دوره هاي تحقيقاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

امور مربوط به دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت و بلند مدت مدعوين خارج از دانشگاه در دانشگاه سيستان و بلوچستان

امور مربوط به مقالات چاپ شده اعضاي هيأت علمي در مجلات داخلي و بين المللي

تهيه آمارهاي مختلف مربوط به مديريت امور پژوهشي جهت ارائه به سازمان هاي مرتبط خارج از دانشگاه

تنظيم و تدوين پيش نويس دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مقررات پژوهشي: دانشگاه و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب و اجرا

امور مربوط به اعطاي سالانه اعتبار ويژه پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

تنظيم و اجراي مراسم هفته پژوهش

تهيه و تنظيم كارنامه پژوهشي سالانه دانشگاه

امور مربوط به انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

امور مربوط به تشويق مقالات منتشره اعضاي هيأت علمي دانشگاه

امور مربوط به برگزاري همايشهاي ملي و بين المللي