مخترعین و فناوران برتر دانشگاه

* مجری طرح فناورانه با سطح آمادگی فناورانه (تی آر ال) پنج و بالاتر

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.