داور بین المللی برتر

* عضویت در هیات تحریریه حداقل یک مجله دارای نمایه " JCR"یا " اسکاپوس "

* داور علمی بین المللی با ارائه گواهی معتبر

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه شاخص نمایه
1 دکتر حمید باغانی ریاضی, آمار و علوم کامپیوتر ریاضیات و کاربردهای آن

عضو هیات تحریریه مجله 

International Journal of Nonlinear Analysis and Application

Scopus

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.