عضویت در انجمن های علمی

حداقل یک دوره عضو اصلی هیات مدیره انجمن های علمی تخصصی کشوری

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه شاخص  سال
1 دکتر علیرضا آقائی علوم پایه فیزیک عضو اصلی هیات مدیره انجمن فیزیک ایران

دوره سیزدهم

1396-1399

2 دکتر علیرضا آقائی علوم پایه فیزیک  رئیس هیات مدیره انجمن نجوم ایران

دوره هفتم

1396-1399

3 دکتر علیرضا آقائی علوم پایه فیزیک عضو اصلی هیات مدیره انجمن نجوم ایران

دوره ششم

1393-1396

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.