مجریان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی


مجریان برتر طرح های پژوهشی برون سازمانی

* مجری طرح های پژوهشی خاتمه یافته برون سازمانی با جمع اعتبار حداقل 100 میلیون تومان.(تا پایان سال 1399)

* با توجه به تغییر ارزش ریال، مبلغ فوق الذکر در سنوات بعد با نظر شورای پژوهشی دانشگاه تغییر خواهد کرد.

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه جمع اعتبار طرح-میلیون تومان تعداد طرح  تاریخ خاتمه
1 دکتر علی اکبر دایا مهندسی شهید نیکبخت مهندسی معدن 240 1 1398/03/28
2 دکتر مهدی شفیعی آفارانی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مواد  165 1 1399/04/17
3 دکتر علی اکبر مهماندوست خواجه داد علوم پایه فیزیک 171 3 1394/11/14
4  دکتر رضا جهانشاهی علوم پایه زمین شناسی 133 3 1399/10/01

 

* با دریافت اطلاعات از دانشکده ها تکمیل می گردد.