دارنده شاخص هرش برتر

دارندگان شاخص هرش اسکاپوس (بدون احتساب ارجاع به خودی) بزرگتر از 14

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده گروه h-index
1 دکتر حمیدرضا شاطریان علوم پایه شیمی 28
2 دکتر امین بهزادمهر مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 28
3 دکتر ملک طاهر مقصودلو علوم پایه شیمی 22
4 دکتر مژگان خراسانی مطلق علوم پایه شیمی 22
5 دکتر حسن منصوری  ترشیزی علوم پایه شیمی 21
6 دکتر علی اکبر میرزایی علوم پایه شیمی 21
7 دکتر نورا... حاضری علوم پایه شیمی 20
8 دکتر سید مصطفی حبیبی خراسانی علوم پایه شیمی 19
9 دکتر فرامرز سرحدی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 18
10 دکتر محمد علی منصوری بیرجندی مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 18
11 دکتر علیرضا رضوانی علوم پایه شیمی 18
12 زنده یاد دکتر حسین آتشی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 17
13 دکتر عبدالرضا صمیمی مهندسی شهید نیکبخت مهندسی شیمی 17
14 دکتر علی ابراهیمی علوم پایه شیمی 17
15 دکتر درمحمد کردی تمندانی علوم پایه زیست شناسی 16
16 دکتر مسعود کیخوایی علوم پایه شیمی 16
17 دکتر رضا حیدری علوم پایه شیمی 16
18 دکتر سعید فراهت مهندسی شهید نیکبخت مهندسی مکانیک 16
19 دکتر سید سعید توکلی مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق الکترونیک 15

 

*با توجه به تغییرات احتمالی در بانک اطلاعاتی اسکاپوس, احتمال تغییر جزئی در عدد شاخص هرش افراد وجود دارد.( بروز رسانی در 99/10/29)