مدیران معاونت


مدیران معاونت

مدیران حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

دکتر امیراسعد فاطمی

 

 

مدیر امور پژوهشی

دکتر حامد قوهانی عرب

 

 

رئیس کتابخانه مرکزی

دکتر مهدی الله دادی

 

 

رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر مهدی شفیعی آفارانی

 

رئیس مجتمع نوآوری و شکوفایی

دکتر میر محمد خلیلی پورلنگرودی

 

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور

مهندس فرید شاهمرادی

 

 

 

رئیس اداره نشریات

دکتر حسین زهدی فسائی

 

رئیس مرکز فناوری اطلاعات

دکتر امین راحتی

 

                             روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه

پژوهشکده نانو فناوری

دکتر امین بهزادمهر

 

پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

دکتر عیسی ابراهیم زاده

 

پژوهشکده علوم باستان شناسی

دکتر مهدی مرتضوی

 

مرکز تحقیقاتی سنسورهای تجزیه­ای روی موبایل هوشمند

دکتر مسعود کیخوائی

مرکز مطالعات شبه قاره

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

 

مرکز پژوهشی سیستم های فازی

دکتر علیرضا شهرکی

 

 

مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی

دکتر محرم ولیزاده

 

مرکز پژوهشی آپا

دکتر محمدمهدی کیخا

 

 

 

 

مرکز نوآوری اجتماعی

دکتر خدیجه اسدی سروستانی