پرسنل

مدیر مرکز رشد

آقای فرید شاهمرادی

شماره تماس : 6445

کارشناسان مجتمع فناوری و نوآوری

خانم بنی اسدی         شماره تماس : 2393

خانم هودفر           شماره  تماس :2357

آقای مرتضویان   شماره تماس :6447

خانم سراوانی        شماره تماس : 6447