پرسنل

مدیر مرکز رشد

آقای فرید شاهمرادی

شماره تماس : 6445

کارشناسان مجتمع فناوری و نوآوری

خانم بنی اسدی         شماره تماس : 2393

خانم هودفر              شماره  تماس : 2357

خانم سراوانی           شماره  تماس : 6447

آقای مرتضویان        شماره  تماس : 6447