پرسنل

مدیر مرکز رشد

آقای فرید شاهمرادی

شماره تماس : 6445

کارشناسان مجتمع فناوری و نوآوری

خانم بنی اسدی   کارشناس مرکز رشد                                        شماره تماس : 2393

خانم سراوانی      کارشناس مجتمع فناوری و نوآوری                    شماره  تماس : 6447

آقای مرتضویان   کارشناس مجتمع فناوری و نوآوری                    شماره  تماس : 6447