پرسنل

مدیر مرکز رشد

آقای فرید شاهمرادی

شماره تماس : 6445

مدیر مرکز نوآوری اجتماعی

آقای دکتر مرتضی مسرور

شماره تماس: 6445

کارشناسان مجتمع فناوری و نوآوری

خانم بنی اسدی   کارشناس مرکز رشد                                       شماره تماس : 2393

خانم هودفر        کارشناس مجتمع فناوری و نوآوری                   شماره  تماس : 2357

خانم سراوانی      کارشناس مرکز نوآوری اجتماعی                      شماره  تماس : 6447

آقای مرتضویان   کارشناس مجتمع فناوری و نوآوری                  شماره  تماس : 6447