خدمات مرکز


خدمات مرکز

يکي از مزاياي استقرار مؤسسات فناور، هسته هاي پژوهشي و واحدهاي تحقيق و توسعه در مرکز رشد، بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي در مجاورت ساير پژوهشگران و امکان حضور در فضايي ميان رشته اي و ميان بخشي است.

مرکز رشد در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ متر مربع فضا براي استقرار مؤسسات فناور در اختيار دارد. با تدارک زير ساخت هاي ضروري و با ارزش افزوده در محيط مرکز رشد، امکان ارائه خدمات پشتيباني تخصصي و عمومي به شرح زير به منظور کاهش هزينه ها و ميزان خطرپذيري فعاليت بر اساس تعرفه اي مصوب نيز پيش بيني مي شود:

  • امکانات کارگاهي و پايلوت هاي نيمه صنعتي
  • آزمايشگاه هاي تخصصي و تحقيقاتي
خدمات عمومي

خدمات اسکان، دسترسي به تلفن و دورنگار، اتاق انتظار مرکزي، کارپردازي و خدمات دبيرخانه اي، امکان استفاده از اتاق هاي کنفرانس، تجهيزات سمعي و بصري

خدمات اطلاع رساني

دسترسي به اينترنت، دسترسي به کتابخانه و مراکز اطلاع رساني و نرم افزارهاي مهندسي

خدمات مشاوره اي و آموزشي

مشاوره هاي مديريتي، مالي و بازرگاني، خدمات حسابداري و حقوقي، برگزاري سمينار و يا کارگاه هاي آموزشي مورد نياز براي شرکت هاي تازه تأسيس

خدمات علمي، فني و تخصصي

امکان استفاده از ظرفيت هاي علمي، فني و تخصصي اعضا هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان و همچنين طبق توافقات صورت گرفته، امکانات تخصصي صنايع و مراکز تحقيقاتي در سطح استان نيز فراهم است.

خدمات مالي و اعتباري

تسهيل امکان استفاده از اعتبارات خدماتي و تحقيقاتي، کمک به دسترسي به منابع مالي و جذب سرمايه گذاران، تسهيل در جذب اعتبارت مصوب طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي

تسهيلات و ايجاد فضاي نوآورانه

عبارتست از کليه تسهيلاتي که از طريق تفاهم نامه هاي موجود در مرکز با ساير سازمان ها و بوسيله متقاضيان انجام مي گيرد. از قبيل:

  • مشاوره هاي عالي در زمينه هاي حقوقي، مالي و اداري
  • ارتباط با منابع مالي و سرمايه گذاري
  • ارتباط با شهرک هاي صنعتي
  • ارتباط با پارکها و مراکز رشد مشابه
  • مشاوره هاي تخصصي و علمي