تفاهم نامه ها


تفاهم نامه با اداره پست

اداره پست مرکزی استان سیستان و بلوچستان  در تاریخ 1399/5/5 با پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاهم نامه 5 ساله تنظیم نموده است.

 

تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص حمایت از مرکز نوآوری در تاریخ 1399/6/3 به مدت 8 ماه به مبلغ پانزده میلیارد منعقد گردید.

 

توافقنامه همکاری با پارک علم و فناوری

توافقنامه همکاری  پارک علم و فناوری با دانشگاه سیستان و بلوچستان با موضوع حمایت از فعالیت های نوآورانه و فن آورانه مرمز رشد،در تاریخ 1399/1/30 برای مدت سه سال منعقد گردیده است.

 

تفاهم نامه با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام

تفاهم نامه با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام  و راه اندازی مرکز نوآوری اجتماعی احسان در تاریخ 1399/6/2 به مدت 5 سال منعقد گردیده است.

 

تفاهم نامه  با شرکت تحقیقاتی،فناوری و تجاری سازی

تفاهم نامه همکاری با  شرکت تحقیقاتی،فناوری و تجاری سازی از تاریخ 1399/4/30 به مدت 10 سال منعقد گردیده است.